canlı destek

Program Çıktıları

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılından İtibaren Geçerli Program Çıktıları
 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü temel ve teknik kavramlar hakkında bilgi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

 2. Karmaşık mühendislik problemlerini bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü bir şekilde tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü bir şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

 4. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 5. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümlenmesi veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

 7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; yazılı ve dijital bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi.

 10. Proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve iş uygulamaları hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü çözümlerin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılına Kadar Geçerli Program Çıktıları
 1. Meslek çalışmalarını yürütmeyi sağlayacak temel kavram ve teknik bilgilerin kazandırılması ve temel bilgisayar bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği problemlerine uygulama ve meslek çalışmalarını yürütmede kullanabilme becerisi.

 2. Var olan bir dizgedeki problemleri saptama, tanımlama ve çözümleme becerisi.

 3. İstenen gereksinimleri yerine getirecek şekilde bir sistemi veya bir süreci modern tasarım araçları ile tasarlama becerisi.

 4. Gereksinimlere uygun donanım ve yazılım çözümlerinin belirlenmesi ve kullanılması becerisi.

 5. Deney yapma, deney tasarlama, gözlem, uygulama ve akıl yürütmeye dayalı çözümleme ve yorumlama becerisi.

 6. Bireysel çalışma, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi.

 7. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi, meslekteki ilerlemeyi sağlayacak şekilde yabancı dil bilgisinin kazandırılması.

 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak yeniliklere açık olma bilinci ile kendini yenileme becerisi.

 9. Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olma.

 10. Proje planlaması ve yönetimi yapabilme; iş hayatında girişimcilik, yenilikçilik vb. kavramların önemini kavrama becerisi.

 11. Çağımızın sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunları hakkında farkındalık ve mühendislik mesleğini bu farkındalığın getirdiği sorumluluk bilinci ile gerçekleştirme.

 12. Sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, alternatif çözüm yolları üretebilme, küresel fikirler ortaya koyabilme.

 13. Özgüven, zorluklardan yılmama, kararlılık, sabır gibi kişilik özelliklerinin geliştirilmesi.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ