Yönergeler

EĞİTİM AMAÇLARI ve PROGRAM ÇIKTILARI BELİRLEME YÖNERGESİ

Eğitim Amaçları ve Program Çıktılarımız Sürekli İyileştirme Yönergemiz kapsamında her yıl gözden geçirilir, gerekirse iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak güncellenerek ilan edilir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

21.6.2012 tarihli Akademik Kurul Toplantısı sonucu Sürekli İyileştirme işleri kapsamında şu çalışmaların yapılması uygundur. Bunun için kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Sistemi de aşağıda aşamalar halinde listelenmiştir.

 1. Verilerin toplanması: Bu aşama şu şekilde gerçekleştirilir:
 • Öğretim üyeleri her dönem sonunda Sınav Analizi ve Anket Değerlendirmesi yaparak verdikleri derslerde program çıktılarının sağlanma düzeyi hakkında fikir sahibi olurlar. Program çıktılarında istenilen düzeyde sağlanmama durumu ortaya çıkmışsa öğretim üyesi bu durumu ortadan kaldırmak için bir sonraki öğretim yılında kendisinin alabileceği önlemleri belirler. Yönetimden bir isteği olması durumunda bunu yazılı olarak idare ile paylaşır. Program çıktılarında değişiklik önerisi olursa bunu ilgili formu doldurarak gerekçesiyle birlikte belirtir.
 • Mezun ve iş veren anketleri yapılarak program çıktılarının sağlanma düzeyine ilişkin geri bildirim ve programda iyileştirme önerileri alınır.
 • Akademik Kurul toplantılarında öğretim üyeleri programın iyileştirilmesi üzerine önerilerini dile getirir.
 • Öğretim üyeleri bağımsız olarak da Bölüm Başkanlığı ile görüşerek problemleri ve iyileştirme önerilerini dile getirir.
 1. Verilerin analiz edilmesi ve iyileştirmeye yönelik kararların alınması:
 • Her öğretim üyesi yaptığı ders değerlendirmesi sırasında elde ettiği verileri analiz eder, kendi iyileştirmelerini yapar. Bunun dışında bölümün gerçekleştirebileceği iyileştirmeleri belirler.
 • Akademik Kurul toplantılarında öğretim üyelerinin dile getirdiği iyileştirme önerileri tüm öğretim üyelerince tartışılır ve bu konuda kararlar alınır.
 • Öğretim üyeleri bağımsız olarak Bölüm Başkanlığı’na ilettiği problemler ve iyileştirme önerileri de Akademik Kurul toplantılarında incelenir ve gerekli kararlar alınır.
 1. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve kararlarının etkilerinin incelenmesi:
 • Öğretim üyeleri verdikleri derslerle ilgili bireysel olarak gerçekleştirebilecekleri iyileştirme yöntemlerini uygulamaya koyarak etkilerini takip ederler. Başarılı elde ettikleri yöntemleri uygulamalara devam ederler. Beklenen iyileşme görülmezse yeni yöntemler deneyip sürekli bu döngüye devam ederler.
 • Daha geniş kapsamlı düzenlemelerde Akademik Kurul programa ders ekleme, bir dersin dönemini değiştirme, uygulamaların düzenlenmesi, ders kredisinde değişiklik vb. şekillerde uygulamalar başvurabilir. Uygulamanın ne derece başarılı olduğu takip edilir. Değişikliğin türüne göre başarı düzeyi hakkında bir yargıya varmak için gerekli süre değişken olabilir. Bazı uygulamalarda dönem sonunda yargıya varmak mümkün olurken bazı uygulamalarda bir yorum yapmak için birkaç yılın geçmesi gerekebilir. Değerlendirme sonucu uygulamanın programı iyileştirdiği görülürse uygulama devam eder, tersi durumda uygulamadan vazgeçilebilir, yöntemde değişiklik yapılabilir ya da yeni yöntemler önerilebilir.

Bu yönergede belirtilen işlemlerin her eğitim ve öğretim yılı sonunda dersler bittikten ve tüm sınav sonuçları kararlı hale geldikten sonra gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Bu yönergenin amacı Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili olarak Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde bulunmayan, Fakülte ilgili kurullarında görüşülüp karara bağlanması gereken esasları tespit etmektir. Bu yönergede belirlenmeyen hususlar 22 Ağustos 2002 tarih ve 24854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerince yürütülür.

1. Ara Sınav Sayısı 

Fakültemiz bölümlerinde okutulan ders, uygulama ve laboratuarların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla her yarıyılda en az l arasınav yapılır. Birden fazla arasınav yapılması bölümlerin görüşü alınarak fakülte ilgili kurullarında görüşülüp karara bağlanır. 

2. Uygulamadaki Başarı 

Fakültemiz bölümlerinde okutulan dersler uygulamalı ise, uygulamadaki başarının nasıl değerlendirileceği dersin öğretim elemanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur ve değerlendirme sistemi hakkında bölümler kanalıyla dekanlığa bilgi verilir. 

3. Tekrarlanan Derse Devam 

Öğrenci başarısızlık nedeniyle devam zorunluluğu olmayan dersi tekrar aldığında arasınav, yarıyıl sonu, varsa bütünleme sınavlarına o dönem okutulmakta olan dersin içeriğinden sorumlu olarak katılır. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavında veya varsa bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrencilerin tekrar ettikleri uygulamalı derslerde uygulamaya devam zorunluluğu ilgili bölümlerin görüşü alınarak fakülte kurulunca belirlenir. 

4. Tek Dersten 70 Ortalama Notu ile Başarılı Sayılma 

Öğrenciler Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen 70 ve daha yüksek notla yetersiz not alınan bir dersten başarılı olma hakkını öğretim süresince bir kez kullanabilirler. Disiplin cezası almış öğrencilerle ilgili dersin arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmeyenler bu haktan yararlanamazlar. Başarılı sayılabilmek için ders uygulamalı ise uygulamadan başarılı olmak ve arasınav ile yarıyıl sonu sınavlarının E.Ü. Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17. maddesine göre alınmış ortalamasının en az 40 olması gerekir. Hesaplamalarda bitirme tezi notu dikkate alınmaz. Ancak bitirme tezinin, eğer alınmış ise, süresinde teslim edilmiş ve geçer not alınmış olması gerekir. Yıllık derslerden başarılı sayılabilmek için dersin alındığı her iki yarıyılda da başarısız kalınan dersin dışındaki derslerin kredilerinin toplamının başarısız kalınan dersin kredisinin en az üç katı olması ve not ortalamalarının 70 veya daha yüksek olması gerekir. Yıllık dersin alındığı ilk yarıyılda öğrenciler tek dersten 70 ortalama notu ile başarılı sayılmak üzere başvuramazlar. 

5. Haftalık Ders Saati 

Haftalık ders yükü 26 krediden fazla olamaz. Tekrarlanan fakat devam zorunluluğu olmayan derslerin kredileri de ders yükünün hesaplanmasında dikkate alınır. Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri yük hesaplanmasında dikkate alınmazlar. Kayıtlanacakları yarıyıl sonunda mezun olabilecek duruma gelen öğrenciler fakülte yönetim kurulu kararıyla 26 krediden fazla ders alabilirler. Ancak bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçeyle kayıt yenileme süresi içinde dekanlığa başvurmaları gerekir. 

6. Sınav Yeri ve Tarihi 

İlan edilen sınavlar belirtilen yer ve zamanda yapılır. Ancak dersin öğretim elemanının çok zorunlu mazereti halinde bölüm başkanlığının teklifi üzerine dekanlık tarafından onaylandıktan sonra ilgili bölümce yeni sınav tarihi ve yeri tespit edilerek öğrencilere duyurulur. 

7. Bitirme Tezi 

Her öğrenciye bitirme tezi adı altında mezuniyet çalışması yaptırılır. Bitirme tezi alabilmek için öğrencinin 2. sınıftan başarısız dersi kalmamalıdır. Kayıtlanacakları yarıyıl sonunda mezun olabilecek Öğrenciler, eğer 2. sınıftan başarısız dersleri varsa, bitirme tezini alabilmek için dekanlık öğrenci işleri bürosuna kayıt yenileme süresi içinde bir dilekçeyle başvururlar. Fakülte yönetim kurulu kararıyla bu öğrenciler bitirme tezini alabilirler. Bitirme tezinin bir kopyası ilgili öğretim elemanınca verilen not ile birlikte sınavların bitiminden sonra 10 iş günü içinde bölüm başkanlığı kanalıyla dekanlık öğrenci işleri bürosuna iletilir. 

8. Ders Kayıtlanma Şartı 

Bir dersin yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki dönemde öncelikle alt sınıftan başarısız oldukları dersleri almak zorundadır. Öğrenciler devamsız veya uygulamadan başarısız oldukları dersleri aldıklarında ilk alışları sayılır. Öğrencilerin alt sınıftan ilk kez aldıkları veya devamsız ve uygulamadan başarısız oldukları dersleri ile üst sınıftan aldıkları derslerin haftalık ders programındaki saatleri kesinlikle çakışmamalıdır. Öğrenciler seçmeli dersler dahil yıl içinde 26, yaz okulunda 12 kredinin aşılmaması kaydıyla bir üst sınıftan ders alabilirler. 

9. Mazeret Sınavları 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca yapılan sınavlara sağlıkla ilgili mazeretleri nedeniyle katılamayanların resmi hastanelerden veya Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan sağlık kurulu raporu almaları gerekir. Sağlık dışı nedenlerle mazeret sınavı başvurularında yönetim kurulunun takdir hakkı saklıdır. Öğrenciler bir yarı yılda en çok iki kez mazeret sınavı başvurusunda bulunabilirler. 

10. Disiplin Cezaları Ve Suçlar 

10.1 Disiplin Cezaları 

Disiplin cezaları şunlardır: 

 1. Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 
 2. Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. 
 3. Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. 
 4. Yükseköğretim Kurumundan Bir Veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir. 
 5. Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir. 

10.2 Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hareketler şunlardır:

 1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, 
 2. Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak, başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak, 
 3. Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak, 
 4. Toplantı ve törenlerde Öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri işgal etmek. 

10.3 Kınama Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 1. Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, 
 2. Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek, 
 3. Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek, 
 4. Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan asmak, 
 5. Ders, seminer, uygulama, laboratuar, atölye çalışması ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, 
 6. Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama faaliyetlerine içkili katılmak, 
 7. Kumar oynamak veya oynatmak. 

10.4 Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları

Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 1. Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlamak; 
 2. Yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma düzenini bozucu davranışlarda bulunmak, 
 3. Törenlerde, tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek davranışlarda bulunmak, 
 4. Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak, 
 5. Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan yerleri uyarıya rağmen işgalde devam etmek, 
 6. Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek, 
 7. Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak, 
 8. Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak, 
 9. Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak, 
 10. Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları , program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek. 

10.5 Yükseköğretim Kurumundan Bir Veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma Cezası Gerektiren Disiplin Suçları 

Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 1. Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hakaret etmek, 
 2. Tek başına veya toplu olarak, Yükseköğretim kurumu idarecilerinin şahısları veya kararlan aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak, bunların aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fillere teşebbüs etmek, 
 3. Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında boykot işgal, engelleme gibi eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini aksatacak davranışta bulunmak, 
 4. Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde bulunmak, 
 5. Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiili tecavüzde bulunmak, 
 6. Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim,amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak, 
 7. Hırsızlık yapmak, 
 8. Yükseköğretim Kurumunda alkollü içki içmek, 
 9. Yükseköğretim Kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,
 10. Yükseköğretim Kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak, (15 Kasım 1990 gün ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişik şekli.) 
 11. Yükseköğretim Kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara girmek, zarar vermek veya tahrip etmek, 
 12. Yükseköğretim Kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak, 
 13. Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek, (15 Kasım 1990 gün ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişik şekli.) 

10.6 Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları 

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır; 

 1. Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak, 
 2. Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek, 
 3. Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak, 
 4. Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak, 
 5. Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak, 
 6. Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,
 7. Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
 8. "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanun"a muhalefet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak, 
 9. Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek vb. kuruluşlar teşkil etmek, 
 10. Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,
 11. Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
 12. Irza tecavüz etmek, 
 13. Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,
 14. Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
 15. Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak, p. Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

10.7 Öngörülmemiş Disiplin Suçları 

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezası verilir.

10.8 Disiplin Suçunun Tekerrürü 

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır, Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.

 

Adres

Ege Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kazımdirik Mahallesi,
Bornova Metro İstasyonu Karşısı,
35100 Bornova / İZMİR

 

İletişim

Telefon+90 232 388 72 21

Faks+90 232 339 94 05

E-Posta

 
Twitter icon
Facebook icon
Flickr icon
Google+ icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
YouTube icon